Fixe 877 65 37 30 - Móvil: 633 93 12 83 info@forumcalafell.org

BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ EN EL SORTEIG

1. ENTITAT ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ
L’entitat Fòrum Calafell, amb domicili a Calafell, carrer Vilamar, 82 i identificada amb el número C.I.F.: G43468826 organitza el sorteig (d’ara endavant, “la Promoció”) d’àmbit nacional, a desenvolupar a través d’Internet, exclusiu per a usuaris residents a Catalunya d’acord amb el que es disposa en l’apartat requisits de participació.

La finalitat d’aquest sorteig és premiar la fidelitat dels seguidors de la marca.

2.-DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

La Promoció s’iniciarà l’1 de juny del 2023, i finalitzarà el 11 de juny del 2023. Anunciant els guanyadors del sorteig el 12 de juny del 2023.

L’entitat es reserva la facultat de no procedir a dur a terme l’acció promocional si per a la data reflectida de començament de la mateixa no s’ha registrat una participació superior a 10. D’igual manera, l’entitat podrà estendre la terminació de l’acció promocional per 2 setmanes més, en cas que es registri un número major de 10 participacions.

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Els requisits de participació seran els següents:

  • Podran participar aquelles persones que siguin majors de 18 anys.
  • Només podran participar aquells Participants que siguin titulars d’un compte en Instagram.
  • Els Participants hauran de comentar la publicació de la marca en la xarxa social Instagram etiquetant a [2 amics] durant el període de participació.
  • Els Participants només podran participar amb un únic perfil d’Instagram. Si es detecta que un participant ho fa amb diversos perfils d’Instagram seran desqualificats.
  • L’aplicació acumularà esments i etiquetes d’un mateix Participant encara que estiguin en comentaris diferents.

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS

Es triarà al guanyador per mitjà de la plataforma APPSorteos de manera aleatòria. El guanyador serà comunicat el 12 de juny del 2023 a través dels perfils socials de la marca.

El premi consistirà en 3 vals de compres per valor de 30 € cadascun en vals de 10 € per a bescanviar als establiments associats a Fòrum Calafell. El premi no es podrà canviar per diners en metàl·lic o per qualsevol altre premi, ni pot ser objecte de canvi o alteració. L’entitat es guarda el dret de modificar el premi si al dia de declarar al participant com a guanyador existissin problemes d’estoc del mateix i, per tant, impossibilitat de poder donar el mateix.

El guanyador podrà contactar amb l’entitat durant el termini de deu dies a comptar des de la data en la qual s’anunciï en el perfil social de la marca. En cas que en el termini estipulat no es produís tal contacte es procedirà a declarar el sorteig desert.

La celebració del sorteig, així com la concessió del premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

5.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

Si s’evidenciés que qualsevol dels Participants no compleix amb els requisits exigits en les Bases, o les dades proporcionades per a participar no fossin vàlids, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la Promoció perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta Promoció.

L’entitat es reserva el dret de declarar el sorteig desert.

6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No es permetran comentaris o opinions el contingut de les quals es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la mateixa imatge.

No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els Participants en la Promoció, i que en qualsevol moment poguessin ferir la sensibilitat d’altres Participants.

La participació en la present Promoció, així com la publicació dels comentaris que es realitzin per part dels Participants en les publicacions no podran vulnerar en cap concepte les Regles comunitàries d’Instagram ni les Condicions d’ús d’Instagram.

Si es descobrís per part de l’entitat l’ús de mitjans fraudulents per a la participació, com ara l’ús de *bots en els comentaris, el premi no li serà adjudicat i continuarà sent propietat de l’entitat.

7.-EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol una altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l’ús que faci el Participant respecte del premi que obtingui d’aquesta Promoció.

No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la Promoció o el gaudi total o parcial del premi.

En cas que aquesta Promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats en aquesta, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de l’entitat i que afecti el normal desenvolupament del Concurs, ens reservem el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre la mateixa, incloent-hi la pàgina web de participació.

8.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

L’entitat responsable del tractament de les seves dades és Fòrum Calafell, amb domicili a Calafell, carrer Vilamar, 82 i identificada amb el número C.I.F.: G43468826.

De conformitat amb el que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades, cada participant amb l’acceptació d’aquestes Bases Legals consent que les seves dades personals siguin incorporats a un fitxer, titularitat d’aquesta, amb la finalitat de gestionar el sorteig, així com difondre i donar publicitat als seus resultats, i tramitar el lliurament del premi.

L’informem que pot exercir els seus drets d’Accés, Rectificació, Supressió, Oposició, Limitació del tractament, Portabilitat, oblit i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades mitjançant l’enviament d’un e-mail a info@forumcalafell.org o bé mitjançant carta dirigida a la següent adreça: carrer Vilamar, 82 – 43820 Calafell (Tarragona, adjuntant en tots dos casos còpia d’un document identificatiu.

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el Participant tindrà dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control, en particular en la província en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l’exercici dels seus drets.

És per això que el Participant declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals acceptant i consentint el tractament.

9.- CANVIS I ACCEPTACIÓ

Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels Participants en la Promoció.

El mer fet de participar en el sorteig implica que el Participant accepta totalment les condicions d’aquestes Bases Legals. Així mateix, la participació en un sorteig d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes de la xarxa social Instagram a través del qual es desenvolupa el mateix.

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola i catalana. Seran competents per a resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de residència del Participant.

Open chat
1
Hola!
Podem ajudar-te?