Fixe 877 65 37 30 - Móvil: 633 93 12 83 info@forumcalafell.org

 

La nova regulació prestarà una atenció especial a la regulació de l’administració digital, que s’ha d’actualitzar i adaptar a la normativa bàsica vigent sobre aquesta matèria

La llei pretén superar la dispersió normativa actual en la regulació del règim jurídic i procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya

Com a novetat destacada, la norma inclourà la regulació general de la mediació com a mecanisme substitutiu o alternatiu dels recursos administratius ordinaris

El Govern ha donat inici, amb l’aprovació de la memòria preliminar, a la redacció de l’Avantprojecte de llei del procediment administratiu i de règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya. Es tracta d’aprovar una única llei que integri el règim jurídic i el procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya, per introduir la implantació de l’Administració digital i la implementació dels mitjans electrònics en llurs relacions amb la ciutadania. L’objectiu és facilitar la simplificació normativa i l’eficàcia de l’actuació administrativa amb total seguretat jurídica.

Aquesta nova disposició normativa respon a dues necessitats. D’una banda, adaptar i desenvolupar els aspectes de les lleis vigents en aquesta matèria (LLEI 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques i LLEI 40/2015de règim jurídic del sector públic). De l’altra, adaptar i actualitzar la regulació de l’administració digital i dels mitjans electrònics i les seves relacions amb la ciutadania, inicialment regulades en la Llei del 2010 de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

 

El model d’administració electrònica ha evolucionat cap a una administració digital que no es limita a digitalitzar els processos i serveis i a impulsar l’ús dels mitjans electrònics, sinó que vol generar valor públic mitjançant l’ús de les TIC i prestar serveis digitals a les persones. Cal, doncs, consolidar aquest canvi de paradigma amb l’actualització de la regulació en matèria d’administració digital, que en alguns aspectes ha esdevingut obsoleta, tant des de la perspectiva interna i organitzativa de l’Administració com des de la perspectiva externa, en les relacions amb la ciutadania.

De l’altra banda, la nova llei pretén superar la dispersió normativa actual en la regulació del règim jurídic i procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya. En l’actualitat, la regulació en matèria de règim jurídic i procediment administratiu de les administracions públiques es troba compartimentada en diverses lleis. La conseqüència principal és una normativa dispersa i poc clara  que pot generar inseguretat jurídica, atès que dificulta a la ciutadania el coneixement de la regulació aplicable. Tampoc facilita la tasca dels operadors jurídics en la tramitació dels procediments administratius.

Així, els objectius que es volen assolir amb la nova llei són els següents:

  • Garantir un tractament comú de la ciutadania davant l’actuació de qualsevol administració pública catalana.
  • Incrementar la seguretat jurídica en l’aplicació de la normativa en matèria de procediment administratiu digital i de règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya, així com la seva coherència.
  • Assolir una major simplificació normativa en aquest àmbit.
  • Incrementar l’eficàcia i eficiència en l’actuació administrativa.
  • Avançar i incidir de forma cabdal en la implantació de l’Administració digital i la implementació dels mitjans electrònics en el funcionament de les administracions públiques catalanes i les seves relacions amb la ciutadania.
  • Millorar la prestació dels serveis públics digitals, així com les mesures d’intercanvi d’informació.
  • Impulsar l’adaptació de les administracions públiques de Catalunya a les noves tècniques de bon govern i a la legislació en matèria de transparència i accés a la informació, en el context de la Unió Europea.
  • Abordar la regulació d’instruments per assolir la terminació convencional del procediment administratiu i com a mecanismes substitutius o alternatius dels recursos administratius ordinaris, en particular, la mediació administrativa.

Un aspecte innovador que recollirà la llei és la regulació general de la mediació, d’una banda, com a mitjà per assolir la terminació convencional del procediment administratiu i, de l’altra, com a mecanisme substitutiu o alternatiu dels recursos administratius ordinaris que ja contemplen algunes normes sectorials.

L’àmbit d’aplicació de la llei inclou el conjunt de les administracions locals de Catalunya, i és evident que suposarà una afectació per a aquestes. En aquest sentit, la nova regulació pretén ser una eina facilitadora de la tasca administrativa en termes d’eficàcia, eficiència i coherència, i no introdueix noves obligacions que vagin més enllà de les recollides actualment en les diferents normes procedimentals d’aplicació.

El Govern obre ara una consulta pública, que es farà a través del Portal de la Transparència, per tal de recollir les opinions i demandes de la ciutadania en general i dels diferents col·lectius i sectors potencialment afectats, en especial de les administracions que integren el sector públic de Catalunya.

 

Avui a les 00.00h ha entrat en vigor la RESOLUCIÓ SLT/342/2022, de 16 de febrer, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

No suposa cap canvi respecte del que ja es venia aplicant al sector de l’hostaleria, la restauració, l’oci nocturn i els banquets.

Les mesures es prorroguen 14 dies més sense perjudici, com sempre, de fer-ne canvis si la situació empitjora.

En les reunions que suposin la concentració de persones en espais públics, no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes entre la 01.00 hores i les 06.00 hores. Específicament, es prohibeix el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d’espais oberts al públic. Aquesta prohibició no n’afecta el consum en locals o espais autoritzats per la llicència corresponent

Ús obligat de mascareta a l’interior, i si no es beu o menja, i distància de 1,5m entre comensals de diferents taules, o agrupacions de taules diferents. tant a l’interior com a l’exterior.

Es recomana que el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules sigui de 10 persones, tant a l’interior com en terrasses i espais a l’aire lliure, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.

 

Garantir una bona Ventilació a l’interior dels locals.

Per a l’oci nocturn i els banquets amb ball, ús de mascareta per al ball.

S’han d’establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat que evitin les aglomeracions.

Els serveis de bar i de restauració en l’oci nocturn s’han de desenvolupar subjectes a les condicions d’exercici de l’activitat establertes per a la restauració.

L’horari de tancament dels locals o establiments és el que s’estableix reglamentàriament.

Open chat
1
Hola!
Podem ajudar-te?