Fixe 877 65 37 30 - Móvil: 633 93 12 83 info@forumcalafell.org

NOTICIES FIHRT

El Departament, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), completa demà el pagament de 18,3 milions d’euros de la línia d’ajuts extraordinaris destinats a l’oci nocturn pels tancaments decretats a finals d’any per fer front a la Covid-19. Demà s’envia l’ordre de pagament d’aquests 18,3 milions d’euros, que representen el gruix dels 20 milions de la dotació d’aquesta línia.

Un total de 752 empreses del sector de l’oci nocturn s’han beneficiat d’aquesta cinquena línia d’ajuts. Els beneficiaris han estat bars musicals, discoteques, sales de festes amb espectacles, karaokes i sales de ball que han rebut subvencions d’entre 15.000 euros i fins a 120.000 euros, depenent del número de treballadors i l’aforament del local. Hores d’ara, només resten 109 expedients, fase de requeriment d’informació als sol·licitants, que es resoldran en les properes setmanes.

Des de l’inici de la pandèmia, el Departament d’Empresa i Treball ha destinat més de 60 milions d’euros en ajuts extraordinaris específicament adreçats al sector de l’oci nocturn. En les cinc línies d’ajuts que s’han activat en aquest període s’han atorgat un total 3.855 subvencions.

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, ha anunciat els ajuts que han de servir per “consolidar la recuperació econòmica”

La Generalitat destinarà 40 milions d’euros a professionals autònoms i petites i mitjanes empreses del sector de la restauració i atorgarà ajuts a les persones treballadores en situació d’ERTO d’entre 600 i 700 euros amb una partida total de 20 milions d’euros

La FIHRT, en el si de PIMEC TURISME, ha estat treballant en el darrer mes per a la concessió d’aquests Ajuts, justificats per les declaracions del Conseller Argimon durant el mes de novembre, i la decisió del Govern d’aplicar restriccions al sector en vigílies de Nadal.

Barcelona, 4 de febrer 2022 – El Departament d’Empresa i Treball destinarà 40 milions d’euros en ajuts extraordinaris al sector de la restauració i 20 milions d’euros a persones treballadores en situació d’ERTO. Aquestes noves línies d’ajuts directes per fer front a les afectacions generades per la Covid-19 han estat anunciades pel conseller Roger Torrent en roda de premsa acompanyat del secretari d’Empresa, Albert Castellanos, i el de Treball, Enric Vinaixa.

El conseller ha destacat que els ajuts a la restauració han estat acordats amb el sector, i ha explicat que “el Govern compleix amb els compromisos adquirits d’ajudar als sectors més afectats per les restriccions amb l’objectiu de consolidar una sortida justa de la crisi generada per la pandèmia”. “Volem empènyer i consolidar definitivament la recuperació econòmica, fidels al compromís de no deixar ningú enrere”, ha afegit.

Nova línia de 40 milions d’euros per a la restauració

En concret, i atenent a les darreres restriccions fixades per frenar l’increment de contagis provocats per la variant òmicron (50% d’aforament a l’interior de bars i restaurants), el Govern destinarà 40 milions d’euros a professionals autònoms i petites i mitjanes empreses del sector de la restauració (bars, restaurants i cafeteries).

Els ajuts seran de 1.000 euros per a autònoms i microempreses (fins a 9 treballadors); de 5.000 euros per a petites empreses (de 10 a 49 treballadors); i de 15.000 euros per a mitjanes empreses (de 50 a 249 treballadors).

20 milions pels nous ajuts a treballadors en situació d’ERTO

Pel que fa a les persones treballadores en situació d’ERTO i fixes discontínues, el departament d’Empresa i Treball destinarà 20 milions d’euros per tal de complementar la prestació que reben. Podran accedir a aquests ajuts les persones en situació d’un ERTO o amb un contracte fix discontinu perceptores de la prestació extraordinària que es trobin en suspensió de contracte parcial o total almenys un dia entre l’ l’1 i el 31 gener de 2022.

Les persones que hagin estat en aquesta situació entre 1 i 90 dies durant el període de l’1 de juny del 2021 al 31 de gener del 2022 rebran 600 euros, mentre que les que hagin estat 91 dies o més rebran 700 euros. Segons les dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social a 31 de gener de 2022, les persones en situació d’ERTO a Catalunya ascendeixen a 26.312 persones. Anteriorment, el Govern ja havia concedit en dues convocatòries 152 milions d’euros que han donat resposta a 217.064 peticions de persones treballadores.

Considera que el Ministeri hauria de modificar la seva estratègia, després de 3 propostes poc encertades en els trams, les quotes socials i els percentatges de deduccions.

Barcelona, 1 de març del 2022. Davant de la nova proposta, presentada ahir pel  Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, sobre la reforma de les cotitzacions al RETA, Autònoms PIMEC considera que el Ministeri hauria de modificar el seu criteri i l’estratègia en matèria d’autònoms, cosa que es palesa en el fet d’haver presentat ja 3 propostes poc encertades, tant en els trams, com en les quotes socials i en els percentatges de deduccions. Per això, l’entitat reclama una reflexió profunda al Ministeri, capaç d’analitzar les veritables conseqüències que pot tenir sobre el col·lectiu una modificació de les seves quotes socials d’aquest tipus, en un moment tan complex com l’actual, ponderant l’impacte que provocarà en els diversos subcol·lectius.

Autònoms PIMEC preveu que una proposta com la presentada trenca el model de negoci de milers d’autònoms, alterant les seves estructures de costos, fet que pot provocar la desaparició de moltes unitats, l’entrada d’altres en una situació de precarització, i en molts casos, una pujada de preus per als clients. A més, també considera que desincentiva el caràcter emprenedor de moltes persones interessades en fer-se autònomes i estableix una barrera al dimensionament i a la contractació de personal per part de persones autònomes en actiu, moltes de les quals estan situades en trams mitjans i alts de l’escala governamental, que són les qui pagaran majors quotes i patiran un major impacte sobre els seus rendiments.

Per tot l’anterior, Autònoms PIMEC reclama un sistema més just, que sigui econòmicament assumible i sostenible i que tingui en compte, també, una revisió de les cobertures i de les condicions per accedir a les prestacions, amb la finalitat de crear un veritable sistema de protecció social del segle XXI.

L’anàlisi de la proposta

L’entitat ha alertat que les quotes socials en la nova proposta tindran un impacte mitjà sobre els rendiments nets promigs d’aproximadament un 28%, amb una gran diversitat per trams, sent més elevat en el cas dels segments més baixos i del més alt. D’altra banda, creu que el govern continua sense aplicar un concepte correcte de rendiment net en la seva proposta, fet que l’allunya de la realitat del dia a dia dels autònoms. En aquest sentit, Autònoma PIMEC ha afegit que un veritable rendiment net es deriva de restar als ingressos bruts totes les despeses (corrents, amortitzacions, cotitzacions socials, càrregues socials…) i els fons necessaris per garantir i impulsar l’activitat.

A més, ha destacat que la deducció proposada pel govern d’un 7% va en aquesta línia, però ha de ser més àmplia, arribant al 15%, i contemplar tots els conceptes, a més de ser revisable segons sectors d’activitat. Així, es dona el cas que un rendiment net, segons el govern, pot acabar suposant en realitat per a l’autònom una renda final neta d’un 60-70% més baixa. És a dir, pot situar les persones amb rendiments en alguns dels trams més alts de la proposta en ingressos propers als d’un assalariat mitjà, tot i assumint el risc i la responsabilitat pel desenvolupament d’una activitat per compte pròpia. Finalment, l’entitat ha lamentat que el govern espanyol continua també sense aclarir com s’aplicarà la proposta en els casos dels col·lectius amb sistemes de càlcul indirecte de rendiments fiscals; a les persones autònomes que poden tenir canvis en la seva situació individual en el període transitori; i a les persones autònomes societàries, les quals ja tenen assignada una nòmina en la societat per la qual treballen.

La Comissió de Salut Pública ha acordat eliminar les quarantenes dels contactes estrets de positius de covid-19 encara que no estiguin vacunats. La mesura entrarà en vigor dissabte, 5 de març. És el que ha decidit l’òrgan en què estan representats el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes en una reunió mantinguda aquest dimarts a la tarda. D’aquesta manera, les persones no vacunades que siguin contactes estrets ja no hauran d’aïllar-se set dies. La Comissió de Salut Pública ja havia eliminat les quarantenes dels contactes estrets entre persones vacunades.

Tot i això, la Comissió de Salut Pública recomana que en els deu dies posteriors a l’última exposició al coronavirus s’extremin precaucions i es redueixin el màxim possible les interaccions socials, especialment amb persones vulnerables.

El Reial decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, convalidat pel Congrés dels Diputats mitjançant resolució de 3 de febrer de 2022, manté la prioritat aplicativa del conveni d’empresa en determinades matèries.

No obstant això, es limita de forma significativa en decaure la preferència aplicativa sobre la quantia del salari base i dels complements salarials, inclosos els vinculats a la situació i resultats de l’empresa. Convé recordar, però, que segueix vigent el principi general que un conveni col·lectiu no pot ser afectat, durant la seva vigència, pel que prevegi un altre conveni d’àmbit diferent i, per tant, que si el conveni d’empresa és anterior en el temps, s’activaria l’eficàcia d’aquest principi general. En aquests casos concrets, el conveni d’empresa podrà seguir sent d’aplicació prioritària en totes les matèries.

Segons indica la disposició transitòria sisena del referit Reial decret-llei, per als convenis col·lectius d’empresa subscrits i presentats a registre o publicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la reforma laboral (31 de desembre de 2021), la modificació resultarà d’aplicació un cop perdin la seva vigència expressa i, com a màxim, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor del Reial decret-llei, és a dir, com màxim el 31 de desembre de 2022.

A partir d’aquest moment es disposarà d’un termini de sis mesos per adaptar els textos convencionals a les modificacions operades i, per tant, per adaptar-se a aquell conveni sectorial estatal i autonòmic o d’àmbit inferior en aquesta matèria que pugui ser d’aplicació d’acord amb les normes de concurrència.

Per últim, cal tenir en compte que es preveu expressament que les modificacions operades en l’article 84 de l’Estatut dels Treballadors no podran tenir com a conseqüència la compensació, absorció o desaparició de qualssevol drets o condicions econòmiques més beneficioses de què gaudissin les persones treballadores. Respecte a aquesta qüestió caldrà vetllar per discernir com es produeix l’aplicació pràctica i, en aquest sentit, serà recomanable una anàlisi acurada.

Es publiquen les noves exempcions a la cotització d’autònoms i s’eliminen les prestacions per cessament d’activitat derivades de la covid19 a excepció de la prestació de cessament per suspensió temporal de tota l’activitat.

S’ha publicat en el butlletí oficial de l’estat el RD-llei 2/2022, de 22 de febrer de 2022, amb l’objectiu de restablir el funcionament normal de l’activitat econòmica i productiva empresarial i la protecció dels col·lectius que poguessin resultar damnificats.

Respecte a les persones autònomes, amb el RD llei 18/2021, de 28 de setembre, es va iniciar un procés d’acomodació a la nova situació de recuperació econòmica de les prestacions que la seguretat social ha vingut reconeixent des del començament de la pandèmia.

 1. L’article 1 d’aquest RD-llei estableix les exempcions a la cotització a favor de les persones autònomes que hagin percebut alguna modalitat de prestació per cessament de l’activitat a l’empara del RD-llei 18/2021, de 28 de setembre, i es fixen els percentatges d’exoneració corresponents als mesos de març, abril, maig i juny de 2022.

A partir de l’1/03/2022, les persones autònomes que hagin percebut a 28 de febrer de 2022 algunes de les prestacions previstes en els articles 10 i 11 del RD-llei 18/2021, de 28 de setembre, tindran dret a una exempció de l’obligació de cotitzar en les següents quanties.

 • 90 per 100 de les cotitzacions corresponents al mes de març de 2022.
 • 75 per 100 de les cotitzacions corresponents al mes d’abril de 2022.
 • 50 per 100 de les cotitzacions corresponents al mes de maig de 2022.
 • 25 per 100 de les cotitzacions corresponents al mes de juny de 2022.

És important que tinguem en compte que, per poder beneficiar-se d’aquestes exempcions, s’ha de mantenir l’alta fins al 30 de juny de 2022.

La prestació és incompatible amb la percepció per cessament de l’activitat en qualsevol de les seves modalitats.

 1. Per mitjà de l’article 2, es manté a partir de l’1/03/2022 la prestació per cessament extraordinària en cas de cessament de l’activitat de les persones autònomes afectades per una suspensió temporal de l’activitat com a conseqüència d’una resolució de l’autoritat laboral competent com a mesura de contenció de la propagació de la covid19.

Els requisits són:

 • Estar afiliat i en alta en Règim especial de treballadors per compte propi o autònoms o en el RETM, mínim 30 dies naturals abans de la data de la resolució o acord de la suspensió de l’activitat.
 • Estar al corrent de pagament amb les quotes de la seguretat social.
 • És incompatible amb la percepció d’una retribució per compte d’altri o per compte propi (derivada d’una altra activitat), llevat que l’ingrés sigui inferior a 1,25 vegades l’import de l’SMI.

La quantia de la prestació per cessament derivada d’aquest article 2 serà del 70% de la base mínima de cotització que correspongui per a l’activitat desenvolupada.

Durant el temps que es romangui en la situació descrita en l’article 2, la persona autònoma quedarà exonerada de l’obligació de cotitzar des del primer dia del mes en què s’adopti la mesura del tancament de l’activitat, fins a l’últim dia del mes següent al que s’aixequi la mesura o fins al 30/06/2022 si aquesta última data fos anterior.

En cas que s’aixequi la mesura i finalitzi el dret a la prestació per cessament de l’activitat afectat per una suspensió temporal, la persona autònoma es podrà beneficiar de les exempcions previstes en l’article 1 d’aquesta normativa fins al 30 de juny de 2020.

Avui s’ha publicat al DOGC el Programa Forma i Insereix, per a la realització d’accions formatives amb compromís de contractació per a persones desocupades.

Es tracta d’una subvenció per a gremis, associacions, empreses i les entitats de formació inscrites o acreditades en el corresponent Registre.

Trobareu més informació aquí.

El Govern ha publicat unes modificacions relacionades amb els ajuts de foment per a la contractació de persones joves de les que us informem a continuació:

 • S’amplia el període de sol·licitud d’aquests ajuts, éssent la nova data de finalització el 30 d’abril de 2022 a les 15;00h.
 • S’amplia el període de contractació subvencionable que passa a finalitzar com a màxim el 31 de març de 2023.
 • S’amplia l’abast de les entitats beneficiàries (contractants) que poden accedir als ajuts a les entitats sense ànim de lucre, les associacions i fundacions. Amb aquest canvi, es mantenen les entitats beneficiàries que preveu l’Ordre dels ajuts de foment a la contractació, i es dóna resposta a la petició de PIMEC d’incloure a les ESAL’s, associacions i fundacions, com a entitats beneficiàries d’aquests ajuts a la contractació.

Us recordem que la subvenció és de 1.473,71€ mensuals, fins a un màxim de 12 mesos (17.684,52€).

Més detalls, en les fitxes següents:

Subvencions a la contractació en pràctiques de persones joves (SOC)

Subvencions a la contractació de persones joves en atur (SOC)

El Departament d’Empresa i Treball ha completat avui el pagament de 18,3 milions d’euros dels 20 milions de la dotació d’aquesta línia

Un total 752 empreses del sector de l’oci nocturn afectades pels tancaments sanitaris decretats a principis d’any ja han rebut els ajuts de la cinquena línia específica adreçada a aquest sector

Els beneficiaris han estat bars musicals, discoteques, sales de festes amb espectacles, karaokes i sales de ball que han rebut subvencions d’entre 15.000 euros i fins a 120.000 euros, depenent del número de treballadors i l’aforament del local

Des de l’inici de la pandèmia, el Departament d’Empresa i Treball ha destinat més de 60 milions d’euros en ajuts específics a l’oci nocturn, un dels sectors més afectats per les mesures sanitàries de contenció

El Departament d’Empresa i Treball, ha través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), ha completat avui el pagament dels 18,3 milions d’euros de la línia d’ajuts extraordinàries destinats a l’oci nocturn, afectats pels tancaments decretats a principis d’any per fer front a la Covid-19.

Un total de 752 empreses del sector de l’oci nocturn s’han beneficiat d’aquesta cinquena línia d’ajuts creada per pal·liar els efectes de les mesures de contenció sanitàries que van entrar en vigor el passat 24 de desembre —decretades per la resolució SLT/3787/2021 —, i que van finalitzar el passat 11 de febrer.

Els beneficiaris han estat bars musicals, discoteques, sales de festes amb espectacles, karaokes i sales de ball que han rebut subvencions d’entre 15.000 euros i fins a 120.000 euros, depenent del número de treballadors i l’aforament del local.

Els 18,3 milions d’euros pagats representen el gruix dels 20 milions d’euros de la dotació d’aquesta línia. Hores d’ara, només resten 109 expedients, fase de requeriment d’informació als sol·licitants, que es resoldran en les properes setmanes.

Des de l’inici de la pandèmia, el Departament d’Empresa i Treball ha destinat més de 60 milions d’euros en ajuts extraordinaris específicament adreçats al sector de l’oci nocturn. En les cinc línies d’ajuts que s’han activitat en aquest període s’han atorgat un total 3.855 subvencions.

Open chat
1
Hola!
Podem ajudar-te?